Det gamle Kerteminde / The old Kerteminde


(2201x468x256 780 KB)


Dette gamle "Panorama over Kjerteminde", som der står på det, viser Kerteminde set fra syd. Man ser fjorden til venstre, Langebro i midten, og havnen til højre.
Billedet er, med venlig assistance fra Byarkivet i Kerteminde og Kurt Risskov Sørensen, blevet dateret til 1904. Det år blev huset Odensevej 2 bygget, og man ser på billedet, det er ved at blive bygget.
Broen blev for 35-40 år siden erstattet med en ny og stærkere. Den gamle havde en separat bro til fodgængere ved siden af, hvor man kunne stå og fiske. Det må man ikke på den ny.
Der var dengang tre vindmøller i Kerteminde. Idag findes kun én. Den ligger i forbindelse med Johannes Larsen museet på Møllebakken. Det er den miderste mølle på billedet.
Hvisse ting ligner sig selv, f.eks. Muuses kornmagasin i midten af billedet lige til højre, når man kommer over broen. Det sidste hus til højre før broen ser også ud som idag. Derimod er jernbanen væk, og havnen er meget forandret. Det er bygget en marina bag havnen og stranden går ikke nær så højt op nu som dengang.
Træerne til højre for møllen længst til højre findes idag,- det hedder "Kildeanlæget", men længere ude er der intet byggeri på billedet. Idag er der et stort antal herskabelige boliger.
Til venstre for Langebro ligger Lillestranden. Den ser også forandret ud. Idag kan man ikke trække både op på strandbredden, men miljøet findes der stadig.


This old "Panorama over Kjerteminde" as it says on it, shows Kerteminde seen from the south. You see the fiord to the left, "Langebro" (The long bridge) in the middle and the harbour to the right.
The picture has, with kind assistance from the City Archives in Kerteminde and
Kurt Risskov Sørensen, been dated to 1904. That year, the house Odensevej no. 2 was build, and you see in the picture, it is beeing build.
The bridge were 35-40 years ago replaced with a new and stronger. The old brigde had a separate bridge to pedestrians by the side, where you could fish from. That is not allowed on the new.
There were three windmills then. Today only one exists. It is lieing in connection with the Johannes Larsen Museum on "Møllebakken" (The mill hill). It is the middle one on the picture.
Certain things look its old self, for instance Muus's grainstore in the middle of the picture to the right when you pass the bridge. The last house to the right before the bridge also looks like it looks today. On the other hand the railroad has gone, and the harbour has changed very much. A marina has been build behind the harbour, and the beach is much closer to the town then than now.
The trees to the right of the rightmost mill exists today,- it is called "Kildeanlæget" (the Well-gardens), but further out there are no buildings on the picture. Today there are a great number of luxurious houses.
To the left of the brigde lies the little-beach. It also looks changed. Today you cannot pull boats up on to the beach, but the milieu is still there.

Tilbage til fotogalleriets start.
Back to the start of the photogallery.